Gốm sứ Sông Hồng

K/H Trường Trung Cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Địa chị: Phường Chi Lăng, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Sản phẩm cung cấp: Bình sứ đựng rượu